Bruslení na veřejnoprávní hraně. Česká televize v rukou aktivistického ředitele

Generální ředitel České televize Petr Dvořák se připojil k iniciativě Mantinely demokracie vyzývající vládní i opoziční politiky, aby akceptovali zásady demokratického vládnutí. Sporné je, zda-li tak Dvořák mohl z titulu své funkce učinit.

 Občanskou výzvu Mantinely demokracie iniciovalo hnutí Rekonstrukce státu. Jedná se o společný projekt nevládních neziskových organizací, firem, politiků i občanů. Projekt vznikl v roce 2013 a zaštítila ho Transparency International. Cílem hnutí bylo v období 2013 – 2017 prosadit devět zákonů, které ve svém souhrnu měly výrazně zlepšit fungování českých státních institucí i politických stran. Kritici projektu poukazovali hlavně na to, že se jedná jen o další z pokusů určitých osob ovlivňovat politiku bez toho, aby se do ní samy přímo zapojily, tj. získaly mandát od voličů v řádných volbách.

Po posledních parlamentních volbách hnutí Rekonstrukce státu nabylo dojem, že by volební výsledky mohly vést k ohrožení demokratického charakteru českého státu. Přišlo proto s novou iniciativou nazvanou Mantinely demokracie.

„Vyzýváme zástupce parlamentních stran, aby se aktivně přihlásili k deklarovaným Mantinelům odpovědné demokratické vlády a v rámci svých možností se jich drželi, prosazovali je, hlídali jejich dodržování a informovali občany v případě, že by hrozilo jejich překročení.“ Citát z textu Mantinely demokracie

Výzva „Mantinely demokracie“ celkem v 19 bodech shrnuje, o co by měli vládní i opoziční politici usilovat, aby dostáli parametrům „odpovědného vládnutí“. Až dosud výzvu podepsalo necelých 3 tisíce osob. Mezi nimi jsou dobře známí notoričtí petenti jako Martin C. Putna, Petr Pithart, Olga Sommerová, Milan Znoj, Tomáš Halík a další. Poněkud překvapuje účast osob stojících v čele důležitých státních úřadů, jako jsou prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala či generální ředitel České televize Petr Dvořák. Na Výzvu již reagovala celá řada vrcholných českých politiků, kteří principy výzvy „přijali“.

Je jasné, že jde jen o další akci v řadě mnoha dalších, jejichž cílem je strhnout na sebe pozornost veřejnosti, tedy přání „být viděn“. Největší otazníky pak vzbuzuje zapojení Miloslava Kaly a Petra Dvořáka. Jakkoliv lze chápat, že se vnitřně mohou identifikovat s některými body výzvy, jako třeba že: „Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily nezávislou činnost kontrolních a dozorčích orgánů veřejné moci,“ nebo „vláda zachová veřejnoprávní média a neprosazuje změnu jejich právního postavení, směřující k větší podřízenosti výkonné moci“, či „vláda nečiní žádné kroky narušující nezávislost obsahu veřejnoprávních médií,“ nelze se ubránit dojmu, že oba muži svým podpisem Výzvy vstoupili na dost tenký led.

Petr Dvořák a další petenti výzvy Mantinely demokracie. Foto: screenshot

Například u generálního ředitele České televize zákon explicitně určuje, jaké typy politického angažmá z minulosti vylučují uchazeče o tuto funkci. Většinou se jedná o politické aktivity v době komunistického režimu (např. výkon vyšších funkcí ve stranickém aparátu KSČ, členství v Lidových milicích apod.). Zákon je podobně striktní, i co se týká současnosti. Generální ředitel České televize tak kupříkladu nesmí kumulovat veřejné funkce. Zcela jasně se dále praví, že: „Generální ředitel ČT nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách apod. ani nesmí jejich jménem vystupovat či působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce.“

Lze mít jistě určité pochybnosti, jak si přesně vyložit onen zákaz vystupování či působení ve prospěch občanských iniciativ. V obecné rovině lze však mít ovšem za jisté, že zákonodárce měl na mysli požadavek, aby byl daný úřad pokud možno APOLITICKÝ. Tedy aby jeho představitel stál nad veškerým politickým děním a mimo politické zápasy. Jen tak je totiž možno dosáhnout toho, že úřad bude obecně chápán jako nestranný a objektivní. Což jsou ostatně atributy, jež jsou přímo vepsány do zákona o České televizi jako nezbytná podmínka fungování tohoto veřejnoprávního média.

„Mezi hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání patří zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.“ Zákon o České televizi č. 483/1991 Sb.

Nezávislé noviny se proto pozastavují nad angažmá generálního ředitele Petra Dvořáka v rámci výzvy „Mantinely demokracie.“ NN mají za to, že posláním generálního ředitele této důležité veřejnoprávní instituce není osobní účast v jakékoliv politicky motivované iniciativě. Nejenže to vyvolává dojem, že přestává být v takovém případě neutrální osobou, jak mu ukládá zákon, ale dokonce lze mít za to, že se stává lobbistou se všemi důsledky, jež takové hodnocení jeho osoby může směrem k veřejnosti mít. Každopádně jde o nevhodné angažmá, jež ohrožuje pověst celé veřejnoprávní instituce. A to je těžko akceptovatelné.

 

Nezávislé noviny

Náhledové foto: Petr Dvořák, generální ředitel České televize. Zdroj: Autor: SimcaCZE – Vlastní dílo, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50765566